Privatlivspolitik

Generelt

Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et kundeforhold, potentielt ansættelsesforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du er velkommen til at henvende dig til os, hvis du har spørgsmål, eller der er forhold, som du ikke kan acceptere. På signconsult.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Sign Consult
Unionsvej 11
4600 Køge
Tlf: 46 32 33 45
Mail: sc@signconsult.dk

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til os på ovenstående adresse. Din henvendelse vil blive videregivet til den rette leder/medarbejder, der er ansvarlig for at påse overholdelse af Persondataforordningen samt nærværende politik.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Når du har spørgsmål til os

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular
  • Email
  • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan svare på dine spørgsmål, eller levere en ydelse til dig. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger afhænger af formålet med behandlingen. Når vi svarer på dine spørgsmål, så er vores hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f), og “Når du er kunde hos os”, så er hjemlen databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b).

Vi sletter vores gemte kommunikation med dig senest et ½ år efter vores seneste kontakt. Dette er gældende i almindelighed.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Når du er kunde hos os

Når du er kunde hos, så bliver vi selvfølgelig nødt til at registrere nogle oplysninger om din virksomhed for at kunne passe vores forpligtigelser. Dette indebærer, at vi også behandler følgende almindelige personoplysninger: virksomhedsnavn, CVR. nr. kontaktperson, telefonnummer, email, hjemmeside, betalingsoplysninger.

I det omfang, at vi behandler personoplysninger om vores kunder, så er vores hjemmel hertil den aftale, som vi indgår jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b).

Vi opbevarer oplysningerne, så længe at du er kunde hos os. I det øjeblik, at kunderelationen ophører, så vil vi slette personoplysninger når vores udestående er afsluttet. Dog er vi forpligtiget til at opbevare regnskabsbilag i minimum 5 år efter senest aflagte årsregnskab.

Når du besøger vores hjemmeside

Se mere om hvordan vi anvender cookies i vores cookiespolitik. Anvendelsen af cookies sker med hjemmel i cookiebekendtgørelsen.

Når du er jobansøger

Er du jobansøger hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 måneder fra ansøgningsdato. Vil vi gerne opbevare dem længere, så spørger vi dig.
Er du jobansøger hos os, anvender vi dine personoplysninger til at kunne foretage en kvalificeret bedømmelse af dig, kunne kontakte dig og kunne tage referencer, hvis nødvendigt.

Deling af dine Personoplysninger

Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af betalingsaftaler, ordrer, din jobansøgning eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, rekrutteringspartnere, NETS og vores bank.

I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

Det kan også ske, at vi anmoder om dit samtykke til overførsel til modtagere beliggende uden for EU/EØS, eller at dette er nødvendigt som følge af en aftale med dig eller foranstaltninger truffet i anledning af aftale med dig. Disse undtagelser er omfattet af Persondataforordningens artikel 49.

Du kan til enhver tid få oplysning om eller eventuel kopi af hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for overførsel af Personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS eller, såfremt der anvendes undtagelser som nævnt i Persondataforordningens artikel 49, og som lægges til grund for en eventuel overførsel.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Begrænsning af Behandling

Du har – under særlige omstændigheder baseret på artikel 18, stk. 1 – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

Indsigelsesret

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til sc@signconsult.dk.  Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Det vil i nogle tilfælde være lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt, jf. Persondataforordningen artikel 13, stk. 2(e).

Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, etc. De nødvendige oplysninger i henhold til formålet med behandlingen vil være markeret med * på hjemmesiden, hvor vi indsamler dine personoplysninger.

Brug af automatiske afgørelser / profilering

Vi anvender automatiske afgørelser som led i vores direkte markedsføring. Det betyder, at vi anvender de almindelige personoplysninger, som vi indsamler om dig, til at skabe en profil af dig. Logikken bag dette er følgende: Vi anvender eksisterende data til at skabe en profil– en såkaldt indirekte profil – således at vi kan målrette indhold direkte til den enkelte bruger.

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk